There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0002

Ямбол, 03.09. 2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решение № 4/2010 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР/СРР/КРР в обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,при бюджет за всички дейности 51 388 лева с включен ДДС.
Място на извършване на дейностите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.
 
І.ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: извършване на строителни работи в обект - административна сграда, както следва:
1. Ремонт на  фасада Запад на сградата;
2. Ремонт на санитарни помещения на първи етаж;
3. Ремонт на помещения на втори етаж;
4. Ремонт на санитарни помещения на трети етаж;
5. Ремонт на част от покрив и помещения на четвърти етаж;

6. Подмяна на дограма на входна врата с такава с автоматично отваряне.
        
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: съгласно видовете и количеството на СМР/СРР/КРР, одобрени от Възложителя и подробно описани в Приложение-КСС – неразделна част от документацията, приложена към поканата.
 
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:два месеца от датата на сключване на договор.
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОФЕРТА, НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА:подробно описани в Конкурсните условия и приложенията към тях, и в Поканата за участие, които са неразделна част от настоящата заповед.
 
 
V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: икономически най-изгодна оферта, при показатели и методика, утвърдени от Областен управител и неразделна част от настоящата заповед.
 
VІ. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедурата, както следва: покана, конкурсни условия, показатели за оценка и методика за определяне на комплексна оценка, проект на договор и образци на: заявление за участие, КСС за видове работи, график за изпълнение, административни сведения, ценово предложение и декларации обр. № 3, № 4, № 4А, № 4Б, № 4Б-1, № 5, № 6, № 7.
 
………….
 
VІІІ. Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Ямбол, както и да се публикува на интернет-страницата на администрацията.
 
 
 
ТАНЯ ДИМИТРОВА    /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 23 September 2010 23:10)