There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
О Б Я В А
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността 
Началник отдел „Регионално развитие „ 
Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:
1.Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата в отдела; носи отговорност за изпълнението на задачите и отчита дейността на отдела
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:
2.1.Образование- специалност „Стопанско управление”
2.2.Степен на завършено образование: магистър
2.3.Професионален опит или присъден ранг – 6 години, придобит в държавна или общинска администрация в областта на: разработване, управление и изпълнение на стратегии, планове и програми за регионално развитие или финансово-стопанските дейности,
или
ІІ младши ранг
3.Минимален размер на основната заплата: 393 лв.
4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой
5. Начин на провеждане на конкурса:
-Решаване на тест
-Интервю
6. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
  - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Стопанско управление”;
- Копие от документи, доказващи наличието на изискуемия професионален опит или на придобит ранг;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство.
7. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.
8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на  21.09. 2010 г.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов”  № 18 и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/
За допълнителна информация на тел.: 68 68 14 – Йорданка Великова.