There are no translations available.

ЗАПОВЕД
 
№ АК 1201/0007
 
Ямбол, 16.11.2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол”, при бюджет за всички дейности до 35 000 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.
ГКПП - Лесово се намира в област Ямбол, община Елхово, с. Лесово, представлява имот с идентификатор 43459.502.25 по КВС на с. Лесово -  терен с обща площ 142,079 дка, от които - зелени площи 40дка, при граници: имоти с идентификатори 43459.53.45; 43459.53.7; 43459.53.449; 43459.502.23; 43459.53.9; 43459.502.22; 43459.502.19; 43459.502.24; 43459.53.636.
Мястото на извършване на дейностите е ГКПП – Лесово.
 
І.ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА
 
Услугата включва, следните основни дейности:
 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване:
- събиране на смет и битови отпадъци от територията на ГКПП – Лесово, включително и премахване на отпадъци, намиращи се извън съдовете за смет и ТБО;
-поддържане в изправност, добър естетичен вид, ремонтиране и дезинфекция на съдовете за смет и битови отпадъци;
- извозване и депониране на събраната смет и на битовите отпадъци - до най-близкото регламентирано сметище.
 
2. Поддържане на територията и обектите за обществено ползване:
2.1. Хигиенно поддържане на санитарните помещения:
- почистване, измиване и дезинфекция;
-осигуряване на консумативи (тоалетна хартия, салфетки, течен сапун, препарати).
2.2. Поддържане на зелените площи през летния период:
-окосяване, натоварване и изхвърляне на тревна маса;
- обезпаразитяване на тревните площи.
2.3. Поддържане чистотата на пътните платна, тротоарите и другите територии, предназначени за обществено ползване:
-метене и оборка.
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА
 
1. Изисквания към дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване следва да бъдат организирани така, че да не затрудняват преминаването на пешеходците, леките и тежкотоварни автомобили, както и дейността на службите от Задължителния граничен контрол.
1.1. Събирането на смет и битови отпадъци от територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово се извършва два пъти седмично в дните вторник и петък, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява и поставя в 5-дневен срок от подписване на договора съдове за съхраняване на отпадъците, както следва:
 - 18 броя контейнери от тип „Бобър”;
 - 20 броя кошчета за улична смет.
Разположението на съдовете за съхраняване на отпадъци следва да бъде равномерно, така че лесно да се претоварват на сметосъбиращите автомобили, да са естетически издържани и да не позволяват разнасянето на отпадъци при вятър, от животни и др.
Съдовете за събиране на смет и ТБО трябва да са собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да са нови, стандартни и да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за поддържането и подмяната на съдовете при необходимост, за системното почистване и обеззаразяването им. Подмяната на съдовете следва да се извърши в срок до 48 часа от констатиране на необходимостта за смяна.
С оглед гарантиране на санитарно-хигиенните изисквания и недопускане задържането на смет и ТБО в съдовете с цел предотвратяване развитието на биопроцесите и увреждане на околната среда, се изисква:
- всички съдове да се дезинфекцират веднъж месечно, с цел премахване на неприятните миризми и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии;
- всички съдове да се поддържат постоянно в добър естетически вид;
- да бъдат добре почиствани и поддържани площадките около контейнерите.
1.2. Извозването на събраната смет и битови отпадъци от територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово се извършва два пъти седмично в дните вторник и петък.При необходимостот допълнително извозване (увеличаване броя преминаващи пътници и автомобили в определени дни от седмицата), извозването се извършва след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощено от последния съответно длъжностно лице.
            Извозването става със специализирани сметосъбиращи автомобили, осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които работят с контейнери тип „Бобър” и отговарят на БДС.
Сметоизвозването да се извършва директно на най-близкото регламентирано сметище, без да се използват претоварни площадки. При транспортирането на отпадъците да не се допуска вторично замърсяване.
Методи на сметосъбиране и сметоизвозване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите, са недопустими.
Депонирането на сметта и ТБО се извършва на най-близкото по отстояние регламентирано сметище. Не се допуска изхвърляне на смет и ТБО на нерегламентирани сметища, като при евентуално нарушение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност.
Депонирането и евентуалната обработка на събраната смет и на битовите отпадъци се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на действащото законодателство, касаещо дейностите - предмет на услугата.
По време на изпълнение на дейностите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да притежава съответните разрешителни, изискващи се от българското законодателство, за извършване на дейностите – предмет на услугата.
 
2. Изисквания към поддържането на територията и обектите за обществено ползване
2.1. Хигиенно поддържане на санитарните помещения:
Дейността по хигиенно поддържане на санитарните помещения се извършва ежедневно. За целта помещенията се почистват и измиват, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимите за това препарати. Ежедневно се осигуряват и поставят консумативи - тоалетна хартия, сапун,  салфетки и др.
2.2.Поддържането на зелените площи се извършва през летния период.
Дейността по поддържане на зелените площи включва:
- окосяване, натоварване и изхвърляне на тревна маса – веднъж месечно;
- обезпаразитяване на тревните площи – веднъж месечно.
2.3. Поддържане чистотата на пътните платна, тротоарите и другите територии, предназначени за обществено ползване.
Дейността по поддържане включва:
-метене и оборка на пътните платна, тротоарите, паркингите, зелените площи и др. територии за общо ползване - два пъти седмично в дните вторник и петък през посочения период. Всички събрани отпадъци при метене и оборка, както и отпадъците от кошчетата, се поставят в контейнерите.
3. Изпълнението на дейностите като видове, обем и време за изпълнение се осъществява съобразно определените с настоящата заповед изисквания за извършване на услуга с предмет: „Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол”.
 
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
1 (една) календарна година, считано от 01.01.2011г. – до 31.12.2011 г.
 
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 
Кандидати за изпълнител на услуга с предмет: „Сметосъбиране -сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол” могат да бъдат физически или юридически лица, специализирани в поддържането на чистотата и с професионален опит в изпълнение на подобни услуги.
 
V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
При изготвянето на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
До оценяване се допускат само кандидати, представили всички долупосочени документи, а именно:
1. Пълен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.
2. Заявление за участие – по Образец № 1.
3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
4. Заверено копие на Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата.
5. Копие от документи за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС.
6. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на офертите. В случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се представя разрешението за това.
7.Разрешение за извършване на съответната дейност - заверено копие.
8. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – по Образец № 2, Образец № 3 и Образец № 4.
9. Декларация за подизпълнител/и – Образец № 5.
10. Декларация за наличната техника, с която кандидатът разполага за изпълнението на поръчката - Образец № 6. Посочва се поименно вида на машините, както и информация за техническото им състояние на притежаваните от кандидата оборудване, машини и съоръжения. В случай, че кандидатът не разполага със собствена техника, същият доказва намеренията си, представяйки един от следните документи: договор за наем, договор за лизинг или предварителен договор или споразумение за наемане на необходимата за изпълнението на поръчката техника. Кандидатът трябва да разполага с такъв набор от машини, който да му позволява навременното и безопасно извършване на дейностите предмет на услугата. 
11. Ценово предложение - по Образец № 7. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.
12. Подписан и подпечатан проект на договор.
Копията на документите се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис на лицето с представителни функции.
В случай, че документите се подписват от упълномощено лице, се представя нотариално заверено пълномощно за това.
Всеки кандидат представя само една оферта. Срокът на валидност на офертата следва да е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.
Крайният срок е 17:30 часа на 24.11.2010 г. (двадесет и четвърти ноември две хиляди и десета година).
Кандидатите се отстраняват от участие при условията на чл. 21 от Наредбата за малки обществени поръчки.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнителпредставя гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер на 5 % от стойността на услугата без ДДС, платима по банкова сметка на Областна администрация – Ямбол.
Офертата следва да е в самостоятелен, непрозрачен плик (с изписани на него: предметът на услугата и данните на кандидата - наименование, адрес, тел. за контакти, факс), в който плик се поставя и запечатаният плик с надпис „Предлагана цена”. Офертите се подават лично или чрез представител в деловодството на Областна администрация – Ямбол, находяща се на ул. „Жорж Папазов” № 18 в гр. Ямбол, п.к. 8600. Когато офертата се подава по пощата (задължително с препоръчано писмо с обратна разписка), същата, ведно с всички документи, се поставя в голям непрозрачен плик, на който се изписват: предметът на услугата и данните на кандидата (наименование, адрес, тел. за контакти, факс).
При приемането на офертата, респ. след получаването й, същата се записва във входящия регистър, като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването.
VI. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ:
Всеки кандидат представя ценово предложение – образец № 6.  В предлаганата цена се включват всички разходи по изпълнението на услугата при условията, описани в заповедта и поканата за участие.
Плащанията се извършват съгласно ценовото предложение на кандидата, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, след приключване на текущия месец и след отчитане на извършените дейности. За извършените дейности се съставя протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него представител и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният е длъжен да представи и документи, доказващи направените разходи.
Плащанията се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в срок 5 (пет) работни дни след утвърждаване на средствата от първостепенния разпоредител. Плащането се извършва в български левове по банков път и не се допуска авансово плащане.
 
VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
най-ниска предложена цена за извършване на всички дейности – предмет на услугата в рамките на 35 000 лв. без ДДС.
Определената Комисия да разгледа и оцени на 25.11.2010 г. от 11:00 часа офертите, както и да класира кандидатите, като за целта състави протокол. При разглеждане на офертите Комисията да се съобрази с утвърдените финансови средства в размер на 35 000 лева без ДДС и с определените в настоящата заповед изисквания за извършване на услугата на дейностите по сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол.
Покани за представяне на оферти за сметосъбиране - сметоизвозване на смет и битови отпадъци и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на територията на ГКПП - Лесово, област Ямбол да се изпратят на кандидати, специализирани в поддържането на чистотата и с професионален опит в изпълнение на подобни услуги.
Настоящата заповед да се постави на таблото за обявления и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.
 
         
(П)
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 17 November 2010 15:06)