ЗАПОВЕД
№ АК 1201/0005
Ямбол, 22.03.2011 г


    
На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:     
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
      Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли” в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.
 
I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:  
    
1. Отдаване под наем за срок от една година на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29.4, с полезна площ 7,60 кв.м, находяща се в „Терминал за товарни коли/ТИР/, влизащи в Република България” до преградата между направленията в терминала, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на дейност, като митнически агент.
3. Специални изисквания към участниците - в търга могат да участват лица, осъществяващи дейност като митнически агент.
 
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 130 лв. (Сто и тридесет лева), без ДДС. 

III.ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най-късно до 16.00 часа на 26.04.2011 година.
 
IV.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 27.04.2011 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
 
V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBANBG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка “ДСК“, ЕАД гр. Ямбол до 16.00 часа на 26.04.2011 година.
 
VI.УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 (двадесет) лева. Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12 часа на 26.04.2011 година. 
 
VII.ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване до 17.30 часа на 26.04.2011 година. Телефон за информация – 686820 / 22 - отдел „Държавна собственост и устройство на територията”.
...................................................................................................................
ДИМИТЪР ИВАНОВ    (П)
За Областен управител на област Ямбол