There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0004

Ямбол, 22.03.2011 г.
 
На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 33 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове      
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ сена ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.
 
I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:
1. Отдаване под наем за срок от една година на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 23, с полезна площ 16,38 кв.м, находящо се на първи етаж в сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” (сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол), при граници на помещение № 23: разпределително фоайе № 24, стаи №№ 27, 46, обслужващ коридор № 45, стълбище, стая № 28 и стая № 22, за извършване на застрахователна дейност.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност.
3.Специални изисквания към участниците: в търга могат да участват лица, осъществяващи застрахователна дейност.
 
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна ценав размер на 342,40 лв. (триста четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 
 
III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най-късно до 16.00 часа на 26.04.2011 година.
 
IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 27.04.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
 
V. ОПРЕДЕЛЯМ депозит за участие в търга в размер на 60 (шестдесет лева), който следва да се внесе по сметка на Областна администрация - Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка „ДСК”, ЕАД гр. Ямбол, в срок до 16.00 часа на 26.04.2011 година.

VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация - неразделна част от настоящата заповед, и ОПРЕДЕЛЯМ цена за същата в размер на 20 (двадесет) лева. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, най-късно до 12 часа на 26.04.2011 година.
 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване до 17.30 часа на 26.04.2011 година.
Телефони за информация: 046/68 68 20 и 046/68 68 22 - отдел „Държавна собственост и устройство на територията”.
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
За Областен управител на област Ямбол