There are no translations available.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14  от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”,

 в дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

 

1.Кратко описание на длъжността: професионални познания в информационните и компютърни технологии: операционни системи и мрежов софтуер, опит в поддръжката и изграждането на мрежи, офис-приложенията Word, Excel, Access, и др.; поддръжка на локални компютърни мрежи; WEB – проектиране за създаване и поддържане на WEB – страници в Интернет; проектиране с XML; работа с Internet Explorer и друг Интернет браузер; администриране на Windows 2003 Server, Exchenge 2003 Server, Active directory.

 2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове,  за заемане на длъжността:

2.1.Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2.Години професионален опит-2 години или

Минимален ранг - ІVМ

2.3.Специфични изисквания: Завършено висше образование в сферата на информационните технологиите

2.4. Други изисквания:

Във връзка с изискването за достъп до класифицирана информация за заеманата длъжност, при отказ за издаване на разрешение, същото ще се счита за основание за прекратяване на служебното правоотношение от работодателя без предизвестие.

3. Минимален размер на основната заплата:  343.00 лв.

4.Брой работни места, за които се обявява конкурса -1 брой

5.Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест                  

 - Интервю

6.Необходими документи: -

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, в сферата на информационните технологиите и за допълнителна квалификация/ако има такава/.

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

7.Място за подаване на документите: Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов „ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация-Ямбол.

8.Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 18.07.2011 г.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация-Ямбол, с адрес гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и  на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

                За допълнителна информация на тел.: 68-68-14 – Йорданка Великова.

Last Updated (Wednesday, 06 July 2011 10:17)