РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0010
Ямбол 12.07.2011 г.


В Областна администрация – Ямбол, по реда на чл. 92, ал. 1 във вр. с чл. 84, ал. 1 от АПК с придружително писмо вх.№ 0827/0219/28.06.2011 г. на Кмета на община „Тунджа” са постъпили: жалба с вх.№ 5300-887/21.06.2011 г. от „ЗИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****************, с ЕИК: *****************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков, жалба с вх.№ 5300-888/21.06.2011 г. от „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ********************, с ЕИК: *******************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков и жалба с вх.№ 9400/1544/21.06.2011 г. от Диньо Драгов Жеков, ЕГН: ***************, с адрес: ***************, с петитум отмяна на Заповед № РД-0327/06.04.2011 г., издадена от Кмета на община „Тунджа”.
 
Считам, че същите са недопустими, поради следните съображения:
 
Съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва в 14–дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации.
Видно от приложените към административната преписка известия за доставяне е, че на 15.04.2011 г. жалбоподателят, чрез пълномощника си Станка Жекова, е получил изпратения с придружително писмо изх.№ 9100-54 от 07.04.2011 г. на Кмета на община „Тунджа” индивидуален административен акт, а именно: Заповед № РД-0327/06.04.2011 година. В 14-дневен срок от съобщаването, същият е имал възможност да оспори акта както пред административния орган, така и пред съда, която не е реализирал. В случая се касае за преклузивен срок, с изтичането на който се погасява правото да се оспорва административния акт. С пропускането му се пропуска и възможността да се образува самото контролно производство, поради което считам, че жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане като недопустими, а административното производство да се прекрати.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 88, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба с вх.№ 5300-887 от 21.06.2011 г. от „ЗИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***********************,представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков, жалба с вх.№ 5300-888/21.06.2011 г. от „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление:****************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков и жалба с вх.№ 9400/1544/21.06.2011 г. от Диньо Драгов Жеков, с адрес:******************, против Заповед № РД-0327/06.04.2011 г., издадена от Кмета на община „Тунджа” и ПРЕКРАТЯВАМ АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
 
Заповедта подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването с частна жалба пред Административен съд, гр. Ямбол.
 
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица.
 
 
 
 
 
 
 
ТАНЯ ДИМИТРОВА /П/
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 12 Август 2011 13:20)