There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

  № AK 1201/0011
Ямбол 14.07.2011 г.

 

 В Областна администрация – Ямбол по реда на чл. 92, ал. 1 във вр. с чл. 84, ал. 1 от АПК с придружително писмо вх.№ 0827/0211/24.06.2011 г. на Кмета на община „Тунджа” са постъпили жалби от „ЗИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***********************, с ЕИК: ***********, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков, „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ********************, с ЕИК: ******************, представлявано от управителя Диньо Драгов Жеков и „СИД и КО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***********************, с ЕИК: ***************, представлявано от управителя Станка Христова Жекова, с петитум отмяна на Заповед № РД-0566/06.06.2011 г., издадена от Кмета на община „Тунджа” на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ, като незаконосъобразна и нецелесъобразна, както и искане за спиране на предварителното изпълнение на същата.
 
По направеното в жалбите искане за спиране на предварителното изпълнение, считам, че същото е недопустимо, поради следните съображения:
 
С нормата на чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ е допуснато предварително изпълнение на заповедта, което е изключение от общата забрана да се изпълнява нестабилен административен акт.
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
В конкретния случай, видно от разпоредителната част на заповедта е, че поименно определен състав на комисия, следва да се събере на 14.06.2011 г. от 11.00 ч. в Кметството на с. Тенево, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол и да извърши изземването на земеделските имоти. От представеното с придружително писмо с наш вх.№ 0827/0211 от 05.07.2011 г. на община „Тунджа” заверено копие на Протокол от 14.06.2011 г. се установява, че принудителното изземване на поземлените имоти се е извършило, т.е. вече е осъществено. Настоящите жалби са заведени в деловодството на община „Тунджа” под вх.№ 5300-883/20.06.2011 г., вх.№ 5300-884/20.06.2011 г. и вх.№ 5300-885/20.06.2011 г., т.е., след деня на изземването и изпратени, респективно постъпили с придружително писмо в Областна администрация – Ямбол на 24.06.2011 г., поради което оставям без разглеждане направеното искане.
         В останалата част жалбите са допустими за разглеждане, като подадени в срока по чл. 84, ал. 1 от АПК от надлежни страни.
         От фактическа страна се установява следното:
  По повод отправено от Управителя на „ПА-97” ООД заявление с вх.№ 5300-229 от 18.02.2011 г. до Кмета на община „Тунджа” за ползването на земеделски земи, намиращи се в землището на с. Тенево, общ. „Тунджа” без правно основание е започнало производство по издаване на административен акт по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ.  В същото заявителят посочва, че имотите се ползват от „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД,  „ЗИТ” ЕООД, „СИД и КО 2000” ЕООД и други лица имащи отношения към изброените фирми.
Със Заповед № РД-0566 от 06.06.2011 г. Кмета на община „Тунджа” нарежда изземването на земеделски земи, намиращи се в землището на с. Тенево, общ. „Тунджа” от „ЗИТ” ЕООД с ЕИК: ***********, „СИД и КО 2000” ЕООД, с ЕИК: *************, „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД с ЕИК: *************, а именно: ПИ № 11080-с площ 9.939 дка, ПИ № 11114-с площ 6.531 дка, ПИ № 11124-с площ 3.000 дка, ПИ № 21007-с площ 15.000 дка, ПИ № 21013-с площ 9.661 дка, ПИ № 23065-с площ 7.000 дка, ПИ № 23066-с площ 6.600 дка, ПИ № 23067-с площ 4.000 дка, ПИ № 23070-с площ 17.000 дка, ПИ № 23080-с площ 7.001 дка, ПИ № 23107-с площ 10.009 дка, ПИ № 23222-с площ 11.973 дка, ПИ № 23256-с площ 10.460 дка, ПИ № 23266-с площ 14.500 дка, ПИ № 31020-с площ 17.200 дка, ПИ № 32165-с площ 2.999 дка, ПИ № 32174- с площ 3.700 дка, ПИ № 32176-с площ 5.700 дка, ПИ № 32235-с площ 3.367 дка, ПИ № 32236- с площ 3.368 дка, ПИ № 38040-с площ 10.000 дка, ПИ № 38062- с площ 9.000 дка, ПИ № 38064- с площ 7.199 дка, ПИ № 38069- с площ 14.699 дка, ПИ № 38172- с площ 10.173, ПИ №  42344 -с площ 3.000 дка, ПИ № 42443- с площ 4.745 дка, ПИ № 43018 -с площ 10.500 дка, ПИ № 43020- с площ 5.001 дка, ПИ № 43022 -с площ 3.909 дка, ПИ № 43197 -с площ 9.834 дка, ПИ № 43209 -с площ 7.863 дка, ПИ № 43210 -с площ 7.833 дка, ПИ № 43211- с площ 7.833 дка, ПИ № 43259- с площ 7.000 дка, ПИ № 43296- с площ 3.499 дка, ПИ № 46032 -с площ 8.001 дка, ПИ № 46049- с площ 20.000 дка, ПИ № 46051- с площ 10.335 дка, ПИ № 46052- с площ 7.700 дка, ПИ № 46072- с площ 7.000 дка, ПИ № 46094 -с площ 7.509 дка, ПИ № 46102- с площ 10.434 дка, ПИ № 46118 -с площ 4.400 дка, ПИ № 46121- с площ 6.000 дка, ПИ № 46160- с площ 3.000 дка, ПИ № 46162- с площ 11.551 дка, ПИ № 46163- с площ 11.551 дка, ПИ № 47036- с площ 7.000 дка, ПИ № 47038- с площ 14.398 дка, ПИ № 47044 -с площ 6.000 дка, ПИ № 47053- с площ 15.501 дка, ПИ № 47154- с площ 6.600 дка, ПИ № 47177- с площ 7.757 дка, ПИ № 47178- с площ 7.757 дка, ПИ № 48139- с площ 13.669 дка, ПИ № 48140- с площ 22.800 дка, ПИ № 48151- с  площ 4.999  дка, ПИ № 48160- с площ 16.609 дка, ПИ № 48167- с площ 12.451 дка, ПИ № 48194- с площ 18.665 дка, ПИ № 48268- с площ 4.000 дка, ПИ № 48280- с площ 5.200 дка, ПИ № 48281- с площ 5.100 дка, ПИ № 48342- с площ 2.999 дка, ПИ № 37102- с площ 6.499 дка, ПИ № 37025- с площ 3.000 дка, ПИ № 37027- с площ 3.000 дка, ПИ № 37042- с площ 5.060 дка, ПИ № 37048- с площ 3.450 дка и ПИ № 37049- с площ 3.450 дка, находящи се в землището на с. Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол и предаването им на „ПА-97” ООД, с управител Мария Йорданова Воденичарова-Иванова, като ползвател с правно основание.
Във връзка с писмо наш изх.№ 0827/0211/29.06.2011 г., с придружително писмо наш вх.№ 0827/0211/05.07.2011 г. Кмета на община „Тунджа” е предоставил заверено копие на Протокол от 14.06.2011 г. за принудително изземване на поземлените имоти, намиращи се в землището на с. Тенево, общ. „Тунджа”, съставен в изпълнение на горепосочената заповед. Видно от същия, изземване и въвеждане на „ПА-97” ООД във фактическо владение на имотите е извършено.
По смисъла и при условията на чл. 15 от АПК лицата, по отношение на които административният акт поражда правно действие, имат качеството „страни” в административното производство. Поради това и при спазване на установените в чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 принципи за равенство и достъп в настоящото производство, Областен управител с писмо изх.№ 4704/0114/28.06.2011 г. е дал възможност на страната да упражни правото си на защита. Ответната страна „ПА-97” ООД, чрез пълномощника си Йордан Николаев Воденичаров е представила възражения, срещу всяка една от подадените жалби с вх.№ 4704/0122/13.07.2011 г., вх.№ 4704/0121/13.07.2011 г., вх.№ 4704/0114/13.07.2011 г., в които излага доводи за неоснователност на същите и иска да бъдат оставени без уважение.
Разгледана по същество, жалбата на подателите е основателна, поради следните правни изводи:
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в редакцията, действаща към момента на издаване на обжалваната заповед – ДВ, бр. 10/2009 г. по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им. Изрично в разпоредбата е предвидено, независимо дали искането за изземване е отправено от самия собственик или от ползващия ги на правно основание, ако същото е основателно, земите да се предоставят на собственика им. Същото е в унисон с логиката на цялостното уреждане на материята относно бързата защита на правото на собственост по административен ред чрез изземване на имотите по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ.
Горепосочената правна норма охранява  правата на собствениците на земеделски земи, които са ги придобили чрез реститутивно приемство – т.е. след възстановяването им по реда на ЗСПЗЗ. Именно заради това законът изисква в заповедта на кмета освен разпореждането за изземането на съответната земеделска земя да се съдържа и разпореждане за предоставянето им на собственика. В настоящата заповед това изискване не е спазено.
В случая след изземването на имотите е разпоредено, те да бъдат предоставени на ползвателя, в лицето на „ПА-97” ООД, с което е допуснато нарушение на закона и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт.
Считам, че освен противоречие с материалноправните разпоредби при постановяване на акта са допуснати и съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а именно:
Процесуалните действия в рамките на производството по издаване на ИАА се извършват в сроковете, определени от закона, и за най-кратко време, необходимо според конкретните обстоятелства и целта на действието или на административния акт. В разпоредбата на чл. 57 от АПК са посочени сроковете за издаване на индивидуален административен акт, като в общите случаи е регламентирано същия да се издава до 14 дни от датата на започване на производството (чл. 57, ал. 1 АПК). В настоящия случай, заявлението от „ПА-97”ООД е подадено до Кмета на община „Тунджа” на 18.02.2011 г., а индивидуалния административен акт е издаден на 06.06.2011 г., което е в нарушение на
административнопроизводствените правила.
Фактическият състав на посочената норма в материалноправната й част предвижда упражнявано от трето лице фактическо ползване (предполагащо държане или владеене) на земеделски имот и правна необоснованост на това фактическо положение. Индивидуалната преценка, следва да се извърши при условията на чл. 35 от АПК и съобразно наличните данни. Спорните обстоятелства, следва да се установят с всички процесуални способи, предвидени АПК. Административният орган не е установил безспорно факта на упражнявано ползване от „ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО” ЕООД, „ЗИТ” ЕООД и „СИД и КО 2000” ЕООД – по преписката няма достатъчно доказателства, че посочените физически и юридически лица са държали или владяли именно посочените земеделски земи.
На следващо място, в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ, административният орган е следвало да провери дали по отношение на всеки отделен земеделски имот, посочен в заявление с вх.№ 5300-229 от 18.02.2011 г., са налице и трите кумулативно предвидени условия: направено искане до компетентен административен орган от лице с право на собственост или ползвател на правно основание на земеделски имот, ползване на същия този имот от трето лице и това ползване да се осъществява без правно основание. При установяване наличието на тези три предпоставки се издава заповед за изземване от лицата, които ползват земеделските имоти без основание. При липсата на някои от тях може да се постанови отказ, обективиран в писмена форма и съдържащ конкретни мотиви, с предвидените реквизити в чл. 59, ал. 2, т. 1-8 от АПК. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като излаганите от органа мотиви са задължителен елемент от писмената форма но ИАА.
Общото произнасяне от Кмета на община „Тунджа” по отношение всички земеделски имоти, посочени в направеното заявление, без да са налице данни за осъществяване на индивидуална проверка по отношение на всеки отделен имот и липсата на конкретика, а именно: кой имот от кое юридическо лице се полза без правно основание и се изземва, на практика представлява липса на мотиви и съществено нарушение на производствените правила, което също се явява самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт.
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 97, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-0566 от 06.006.2011 г. на Кмета на община „Тунджа”.
 
ОТМЕНЯМ ИЗЦЯЛО Заповед № РД-0566 от 06.06.2011 г. на Кмета на община „Тунджа”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
 
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й по реда на АПК.
 
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица.
 

 
НЕЛИ КАДИЕВА /П/
За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 12 August 2011 14:22)