РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на: основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, при следните условия

1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата в дирекцията.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1. Образование – висше, придобито по специалност от професионално направление „Икономика”

2.2. Степен на завършено образование: магистър  

2.3. Професионален опит или присъден ранг – 6 години, придобит в областта на счетоводството,

или

І младши ранг

3. Минимален размер на основната заплата: 574 лв. 

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

6.Необходими документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6.3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по съответната специалност от посоченото професионално направление.

6.4. Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия професионален опит/ранг.

7. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, на гише Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на  30.08.2011 г.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов”  № 18 и на електронния адрес на администрацията: http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.:  046/68 68 14 – Йорданка Великова.

Последна промяна (Петък, 19 Август 2011 13:06)