There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д
 
№  ДС 04/0022-15.11.2011 г.
 

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка със Заповед № ДС 04/0020 от 30.09.2011 г. на Областен управител на област Ямбол и Протокол на комисия за  проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост на 07.11.2011 г.

 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
        1. Определям ”СИТИ ГРУП 2010” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: *******, представлявано от управителя Иван Михайлов Сталев, за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 2607/28.02.2008 г., представляващ поземлен имот № 014027 (нула, едно, четири, нула, две, седем) по картата на възстановената собственост на землището на с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол, образуван от имот № 014025, местност „Кантона”, с площ 6280 (шест хиляди двеста и осемдесет) кв.м, начин на трайно ползване „друга пътна територия”, при граници: ПИ № 000369 – път I клас, ПИ № 14026 – пасище,мера, ПИ № 000300 – пасище,мера, ПИ № 000023 – полски път, ПИ № 000024 – полски път.
        2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1 в размер на 10200 (десет хиляди и двеста) лева, без ДДС, достигната на проведения търг на 07.11.2011 г.
        На основание чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС, прехвърлянето на правото на собственост върху описания в т. 1 недвижим имот, е освободена доставка и върху цената не се начислява ДДС.
        3. В 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС,  ”СИТИ ГРУП 2010” ЕООД, ЕИК ************, да заплати по IBAN сметка на Областна администрация - Ямбол:
BG95 UBBS 8002 3106 1438 00, код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол, както следва:
        - 10 100 лв. (десет хиляди и сто лева), представляващи разликата между цената на имота по точка 2 /втора/ с приспаднат депозит от 100 /сто/ лв., който е заплатен с преводно нареждане № 111031120РМ0В0021 от 31.10.2011 г. по сметката на Областна администрация - Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  Алианц България АД;
- 204 лв. (двеста и четири лева), представляващи 2 % режийни разноски върху продажната цена по точка 2 /втора/, на основание пар. 3, ал. 1 и 2 от ПЗР на ППЗДС;
- 40,80 лв. (четиридесет лева и осемдесет стотинки), представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. С чл. 12, ал. 1 от зддс.
4. Купувачът следва да заплати в същия 14 (четиринадесет)  дневен срок и сумата от 204 лв. (двеста и четири лева), представляващи 2 % местен данък върху стойността на имота по точка 2/втора/, на основание чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ и чл. 35, ал. 2 Наредба № 14 за  определяне  размера на  местните  данъци на  територията  на  Община  Елхово, по сметката на отдел „Местни данъци и такси”, при община Елхово, гр. Елхово. 
5. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗДС, договорът с Купувача да се сключи в 7 (седемдневен) срок след представяне на надлежни документи за платена цена, режийни разноски и дължими данъци.
Заповедта е изготвена в четири еднообразни екземпляри: един за определения за купувач и три за ОА-Ямбол: един за деловодството, един за счетоводството и един за досието на преписката.
Настоящата заповед да се връчи на определения за купувач ”СИТИ ГРУП 2010” ЕООД, ЕИК ************.
 
НЕЛИ КАДИЕВА /п/
За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 23 November 2011 18:10)