There are no translations available.

З А П О В Е Д

 №  ДС04/0007

Ямбол, 22.03.2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 21.03.2012 г. на тръжната Комисия, определена със Заповед № ДС04/0004 от 15.02.2012 г. 

 

 О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. „ЕВРОАГЕНТ” ЕООД, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: **************, представлявано от **************, с ЕГН ********* за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 47, с полезна площ 8,20 кв.м, находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.47 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Месечна наемна цена в размер на 1113,00 лв. (хиляда сто и тринадесет лева) без ДДС.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Иванов – Заместник областен управител.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

НЕЛИ КАДИЕВА /П/

За Областен управител на област Ямбол

Заповед за заместване № РД01/0049 от 21.03.2012 г.

Last Updated (Thursday, 22 March 2012 15:44)