З А П О В Е Д

№ ДС04/0008

 Ямбол, 22.03.2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 21.03.2012 г. на тръжната Комисия, определена със Заповед № ДС04/0002 от 15.02.2012 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1. „МИДЛАНД ИНТЕРСПРЕД” ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: ************, представлявано от *********, с ЕГН ********** за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 48, с полезна площ 8,00 кв.м, находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/”, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Месечна наемна цена в размер на 1781,00 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и един лева) без ДДС.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Иванов – Заместник областен управител.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 
 НЕЛИ КАДИЕВА /П/

За Областен управител на област Ямбол

Заповед за заместване № РД01/0049 от 21.03.2012 г.

Последна промяна (Четвъртък, 22 Март 2012 15:46)