There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

 №  РД01/0063

 Ямбол 23.04. 2012 г.

            На основание чл. 31, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и писмо № АСД-09-448/18.04.2012 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.05.2012 г. до 30.10.2012 г.

2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, не по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).                                    

4. Териториалните поделения - Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

 

5. Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправностите.                       

            6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.              

   7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи  или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:  

           -  да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета , клони, храсти, сухи треви и други горими материали;    

  -  да кастрят клоните от дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

 -  да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват;

          8.  Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

    9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.

10. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

11. Органите на пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

12.  Органите за пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения  Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и предотвратяване на горски пожари.

13.  Органите на пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществят контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14.  Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

15.  Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.

16.  В срок до 24 ч. след възникване на пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителна агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен.

17.  При възникване на големи и сложни пожари да се привличат модулните формирования на МО, съгласно плановете за взаимодействие, а кметовете на общини да създадат организация за участие на населението при гасенето им.

18.  Поделенията на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на РДГ Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, Началника на ОУ ПБЗН Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.

Директорът на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на териториалните поделения – ДГС.

Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите, настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол, РДГ  Сливен и Изпълнителна агенция по горите.

    Копие от заповедта да бъде изпратено на РДГ – Сливен и ГД ПБЗН – София за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Иванов – Заместник областен управител на област Ямбол.

 

 

ТАНЯ ДИМИТРОВА / п/

Областен управител на област Ямбол

 

 

НП/КЙ

Last Updated (Monday, 23 April 2012 16:21)