There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0019-28.05.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка със Заповед № ДС 04/0013 от 10.04.2012 г. на Областен управител на област Ямбол и Протокол на комисия за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост на 22.05.2012 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям „ГЕОГРУП” АД, ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление…………………, представлявано от ……………………, за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 3147/28.03.2012 г., представляващ СГРАДА «Свинарник» с идентификатор 87374.42.391.2 (осем, седем, три, седем, четири, точка, четири, две, точка, три, девет, едно, точка, две) по КК и КР на град Ямбол, местност „Чатал могила”, със застроена площ 384 (триста осемдесет и четири) кв.м, на 1 (един) етаж, год. на строеж 1960 г., предназначение: селскостопанска сграда, заедно с правото на строеж върху терена, при граници на ПИ 87374.42.391 /съгласно скица на поземлен имот № 1484/20.03.2012 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол/: ПИ с идентификатори 87374.42.382, 87374.42.317, 87374.42.970.

            2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1 в размер на 6666 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева) без ДДС, достигната на проведения търг на 22.05.2012 г.

            На основание чл. 45 от ЗДДС, прехвърлянето на правото на собственост върху описания в т. 1 недвижим имот, е освободена доставка и върху цената не се начислява ДДС.

            3. В 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, „ГЕОГРУП” АД, ЕИК ………….., да заплати по IBAN сметка на Областна администрация - Ямбол:

BG95 UBBS 8002 3106 1438 00, BIC код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол, както следва:

            - 6566 лв. (шест хиляди петстотин шестдесет и шест лева), представляващи разликата между цената на имота по точка 2 /втора/ с приспаднат депозит от 100 /сто/ лв., който е заплатен с преводно нареждане от 27.04.2012 г. по сметката на Областна администрация - Ямбол: IBAN BG47 STSA 9300 3305 1437 79, BIC код STSABGSF, банка  Алианц България АД;

- 133,32 лв. (сто тридесет и три лева и тридесет и две стотинки), представляващи 2 % режийни разноски върху продажната цена по точка 2 /втора/, на основание пар. 3, ал. 1 и 2 от ПЗР на ППЗДС;

- 26,66 лв. (двадесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

      4. Купувачът следва да заплати в същия 14 (четиринадесет) дневен срок и сумата от 133,32 лв. (сто тридесет и три лева и тридесет и две стотинки), представляващи 2 % местен данък върху стойността на имота по точка 2 /втора/, на основание Наредбата за  определяне  размера на  местните  данъци на  територията на  Община  Ямбол, по сметка на община Ямбол в отдел „Местни данъци и такси” при община Ямбол, гр. Ямбол. 

       5. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗДС, договорът с Купувача да се сключи в 7 (седемдневен) срок след представяне на надлежни документи за платена цена, режийни разноски и дължими данъци.

Заповедта е изготвена в четири еднообразни екземпляри: един за определения за купувач и три за ОА-Ямбол: по един за деловодството, за счетоводството и за досието на преписката.

Настоящата заповед да се връчи на определения за купувач „ГЕОГРУП” АД.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 29 May 2012 11:52)