Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Старши експерт ”Протокол и комуникации”

в  Дирекция АПОФУС, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Отговаря и съблюдава за спазването на протокола и етикета при провеждане на официални срещи и събития, подготвя материалите за актуализацията на Web сайта на Областна администрация Ямбол, изготвя преводи от и на чужди езици, симултативен превод при необходимост
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1. Образование
– висше, придобито по  специалност от професионални направления: Обществени комуникации и информационни науки или Социология, антропология и наука за културата
2.2. Степен на завършено образование: бакалавър
         
2.3. Професионален опит или присъден ранг – 2 години, придобит в областта на
комуникациите и/или протокола

или
ІV младши ранг
2.4. Други изисквания:
Владеене на английски език и втори западен език - минимално изискуемо ниво - В2,
3. Размер на основната заплата: 530 лв.
4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
6. Необходими документи:
6.1. Заявление за участие в конкурса
(Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
6.3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по съответната специалност от посочените професионални направления.
6.4. Копие от документите, доказващи наличието на изискуемия професионален опит/ранг.
7. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише Център за административно обслужване, в сградата на Областна администрация - Ямбол.
8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 02.07.2012 г.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов”  № 18 и на електронния адрес на администрацията:
http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.:  046/68 68 14 – Йорданка Великова.

Последна промяна (Четвъртък, 21 Юни 2012 09:18)