Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0030-04.10.2012 г.

 

Със Заповед № ДС04/0002/15.02.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0021/14.02.2012 г. е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 48, с полезна площ 8,00 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли” /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
          В Областна администрация – Ямбол за участие в търга са постъпили ценови предложения от следните кандидати: „Е.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. *****, общ. *****, обл. *****, ж.к. *****, ул. „*****” № *****; „М.И.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. *****, общ. *****, обл. *****, ж.к. *****, ул. „*****” № ***** и „Т.” АД, със седалище и адрес на управление: гр. *****, общ. *****, обл. *****, ж.к. „*****”, бл. *****, вх. *****, ет. *****, ап. *****.

На 21.03.2012 г. определения, с горепосочената заповед, състав на комисия за провеждането на търга е разгледала, оценила и класирала постъпилите ценови предложения. В изпълнение на чл. 52 от ППЗДС, комисията е отворила пликовете на участниците и след извършена проверка, относно редовността на документите е извършила оценка и класиране на ценовите предложения в низходящ ред, според размера на предлаганата цена на кандидатите. С оглед направените констатации комисията е класирала на първо място участника „М.И.” ЕООД, на второ място „Т.” АД и на трето място участника „Е.” ЕООД. За своята дейност комисията е изготвила протокол, с който предлага на Областния управител на област Ямбол да сключи Договор за отдаване под наем на недвижимия имот с класирания на първо място кандидат „М.И.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. *****, общ. *****, обл. *****, ж.к. *****, ул. „*****” № *****.
         Въз основа на резултатите от търга със Заповед № ДС04/0008/22.03.2012 г. на Заместник Областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0049/21.03.2012 г., е определил „М.И.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. *****, общ. *****, обл. *****, ж.к. *****, ул. „*****” № ***** за наемател на недвижимия имот. По реда на Административнопроцесуалния кодекс заповедта е съобщена на участниците в тръжната процедура. В законоустановения 14-дневен срок от съобщаването й, същата е обжалвана от участника „Т.” АД по съдебен ред. С влязло в сила Решение № 77/04.06.2012 г. е приключило образуваното адм. дело № 99/2012 г. по описа на ЯАС, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.
         Във връзка със Заповед № ДС04/0008 от 22.03.2012 г. на Заместник Областен управител, потвърдена с посоченото по-горе влязло в сила съдебно решение, с писмо наш изх.№ 4704/0118/ 29-08.2012 г., получено на 10.09.2012 г. (известие за доставяне № ИД PS 8600 008 DTX 6 ) „М.И.” ЕООД е уведомено, че с оглед сключване на договора за наем следва да представи изрично посочени документи, удостоверяващи декларирани от дружеството по време на участието му в търга обстоятелства, както и че непредставянето на същите в определения срок, ще се счита за отказ от сключване на договор за наем. На дружеството е предоставена  й възможността за писмено уведомяване при наличие на обективна респ. субективна невъзможност за представяне на необходимите документи в срок.
         Съгласно чл. 13, ал. 3 от ППЗДС търгът за предоставяне под  наем на държавна собственост се провежда по реда на глава пета и приключва със заповед на министъра, на областния управител или на ръководителя на ведомство, с която се определят лицето, спечелило търга, и наемната цена, като въз основа на заповедта министърът, областният управител или ръководителят на ведомство сключват договор за наем (ал. 4).
       В настоящия случай едноличното дружество с ограничена отговорност „М.И.” не е предприело действия по представяне на удостоверителни документи, което препятства сключване на договора за наем. Липсва и писмено уведомяване, обосноваващо невъзможността за представяне на такива, поради което следва да се приеме, че се е отказало от сключването на договор.
        След преценка в съвкупност на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния казус и с оглед на субсидиарното прилагане на глава пета от ППЗДС, към този случай, следва да се отнесе  разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗДС, в която  законодателят е предвидил за областния управител в условията на алтернативност възможността да прекрати търга или да определи за купувач участника, предложил следващата по размер цена.
        Предвид изложеното считам, че откритата със Заповед № ДС04/0002/15.02.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0021/14.02.2012 г. процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 48, с полезна площ 8,00 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли” /ТИР/, направление влизащи в Република България”, следва да се прекрати.
        С оглед на горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 Н А Р Е Ж Д А М:

 ПРЕКРАТЯВАМ откритата със Заповед № ДС04/0002/15.02.2012 г. на Заместник областен управител на област Ямбол, съгласно Заповед за заместване № РД01/0021/14.02.2012 г. процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 48, с полезна площ 8,00 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли” /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

 Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съдгр. Ямбол в 14 – дневен срок от получаването й.

 Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ    (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 11 Октомври 2012 08:56)