There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0035
ЯМБОЛ 28.11.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка със Заповед № ДС 04/0032 от 23.10.2012 г. на Областен управител на област Ямбол и Протокол на комисия за проведен търг с тайно наддаване на 27.11.2012 г., за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

             1. Определям НЕНО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ, ЕГН …, с постоянен адрес: ……, за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 3140/29.02.2012 г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 030130 (нула, три, нула, едно, три, нула) по картата на възстановената собственост на землището на село Симеоново, община "Тунджа", област Ямбол (идентичен с парцел VІІІ по парцеларен план на обект "Стопански двор" - село Симеоново), местност "До село", с площ 970 (деветстотин и седемдесет) кв.м, начин на трайно ползване: стопански двор, заедно с построената в него едноетажна масивна СГРАДА - складова база, със застроена площ 110 (сто и десет) кв.м,  построена през 1972 год., при граници на поземления имот: ПИ №№ 030144 - полски път, 030132 - стоп. двор, 030045 - стоп. двор, 030122 - пасище,мера, 030146 - стоп. двор.

  2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1 от настоящата заповед в размер на 8250 лв. (осем хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, достигната на проведения търг на 27.11.2012 г.
            На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, прехвърлянето на правото на собственост върху описания в т. 1 недвижим имот, е освободена доставка и върху цената не се начислява ДДС.
            3. В 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС,  Нено Георгиев Станев, ЕГН ……, да заплати по IBAN сметка на Областна администрация - Ямбол:
BG95 UBBS 8002 3106 1438 00, BIC код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол, както следва:
       - 8150 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева), представляващи разликата между цената на имота по точка 2 /втора/ с приспаднат депозит от 100 /сто/ лв., който е заплатен с преводно нареждане № 2801 517 83 от 26.11.2012 г. по сметката на Областна администрация - Ямбол: IBAN BG47 STSA 9300 3305 1437 79, BIC код STSABGSF, банка  Алианц България АД;
         - 165 лв. (сто шестдесет и пет лева), представляващи 2 % режийни разноски върху продажната цена по точка 2 /втора/, на основание пар. 3, ал. 1 и 2 от ПЗР на ППЗДС;
      - 33 лв. (тридесет и три лева), представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

          4. Купувачът следва да заплати в същия
14 (четиринадесет) дневен срок и сумата от 165 лв. (сто шестдесет и пет лева), представляващи 2 % местен данък върху стойността на имота по точка 2 /втора/, на основание Наредбата за  определяне  размера на  местните  данъци на  територията на  Община  „Тунджа”, по сметка на община „Тунджа” в отдел „Местни данъци и такси” при община „Тунджа”, гр. Ямбол.
         5. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗДС, договорът с Купувача да се сключи в 7 (седемдневен) срок след представяне на надлежни документи за платена цена, режийни разноски и дължими данъци.
      Заповедта е изготвена в четири еднообразни екземпляри: един за определения за купувач и три за ОА-Ямбол: по един за деловодството, за счетоводството и за досието на преписката.
         Настоящата заповед да се връчи на определения за купувач Нено Георгиев Станев, ЕГН …..

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 28 November 2012 17:48)