There are no translations available.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

По повод постъпили искания с вх. №4702/0020 от 03.06.2013г. и  № 4704/0051 от 05.06.2013г. за писмени разяснения от лица,закупили документация за участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет :  „ Изграж- дане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в участък граничещ с населеното място на с. Завой ,община „ Тунджа” от ПК10 до ПК, с дължина 775 м , открита с Решение № АК 1201/0001 от 23.05.2013г. на Вр.И.Д. Областен управител на област Ямбол , на основание чл. 29 ,ал.1 и ал. 3 от ЗОП и в качеството си на Възложител , давам следните разяснения по поставените въпроси:

 

1. ВЪПРОС: Възможно ли е при изграждането на подпорното съоръжение от габиони да бъдат използвани габиони от фабрично изготвена хексагонална двойно изплетена мрежа с размер на окото 80 х 100мм? Може ли  габионите  да бъдат изготвени от поцинкована тел с диаметър 2,7 мм и обкантваща тел с диаметър 3,7мм.
2. ВЪПРОС: Допуска ли се вместо използването на паркотела за ерозионен контрол да бъде използвана геоклетъчна система с височина 7,5 см или 10см ? Геоклетъчната система ще позволи развиването на растителност по откоса на 100% от площта му, като така откоса ще придобие естетичен вид.
3. ВЪПРОС: Да се уточни степента на антикорозионна защита  на мрежите за габиони –дълбокопоцинковани или с РVC  покритие.
 РАЗЯСНЕНИЯ:
1.    ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1:
Възможно е при изграждането на подпорното съоръжение от габиони да бъдат използвани  и  габиони от фабрично изготвена хексагонална двойно усукана телена мрежа, при спазване на посочените по - долу технически изисквания и параметри  :
1.1Растер на мрежата 8x10 сm
1.2.Стандартни размери на телта:

 

Телена мрежа

Усилваща тел

Свързваща тел

Диаметър на телта/диаметър на телта с PVC покритие –

ø mm

 

Вътр.2.70/Вън.3.70

Вътр.3.40/Вън.4.40

Вътр.2.20/Вън.3.20

1.3.Антикорозионна защита – използваната стоманена тел трябва да бъде дълбоко поцинкована с Галфан покритие ( цинк +5% Aлуминиеви сплави) и PVC покритие.
1.4.Минимално количество Галфан :
– за телената мрежа - 245гр/м2
– за усилваща тел - 265гр/м2
– за свързваща тел - 230гр/м2
2. ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2:  Не се допуска  подмяната на предвидените паркотела  с геоклетъчна система.
3. ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3: Антикорозионна защита  на мрежата и телта за габиони  трябва да бъде дълбоко поцинкована (Цинк + 5% Алуминиеви сплави (Галфан) и  с PVC покритие) като минималното количество Галфан е съгласно т.1.4.
Защитното PVC( поливинил хлорид) да бъде с номинална дебелина 0,5 мм и да осигурява  надежна защита от поява на корозия.
   На основание чл. 29 и, ал. 3 от ЗОП настоящето разяснение следва да се изпрати незабавно  на всички лица, които са получили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция.Разяснението следва да се приложи и към документацията , която предстои  да се предостави и на други участници.

НЕЛИ КАДИЕВА /п/
Вр. И.Д. Областен управител на област Ямбол

Дата: 7.06.2013г.

Last Updated (Monday, 10 June 2013 10:05)