There are no translations available.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

По повод постъпили искания с вх. №4704/0058 от 17.06.2013 г. за писмени разяснения от лица, закупили документация за участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в участък граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до ПК, с дължина 775м, открита с Решение № АК 1201/0001 от 23.05.2013г. на Вр. И. Д. Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 29, ал.1 и ал. 3 от ЗОП и в качеството си на Възложител, давам следните разяснения по поставените въпроси: ИЗТЕГЛИ