ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823 и 046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мирослава Димитрова и Светла Добрева
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на обучение по
-  Ключови компетентности Екипна и лична ефективност през месец октомври
и  специализирани обучения по следните теми:

- “Специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на стратегически документи“  през месец ноември
- Специализирано обучение на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти” през месец март 2014 г.
Обученията са предназначени за служителите от Областна администрация - Ямбол във връзка с изпълнение на проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08 на ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
            Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

 


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
80570000

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изпълнителя следва да организира и проведе 1 (едно) обучение по ключова компетентност Екипна и лична ефективност, предназначено до 32 служителя от Областна администрация – Ямбол, разделени на две групи през месец октомври в различни периоди от време и 2 (две) специализирани обучения на теми:
- Специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на стратегически документи“  до 16 служителя
- Специализирано обучение на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти” до 16 служителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
26 667 BGN


МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ:
Обученията са изнесени на  територията на Република България

NUTS:
BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
 Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове. Транспорт: Обученията са изнесени и ще се извършват извън територията на обл. Ямбол, за целта е необходимо да бъде осигурен транспорт – пътнически микробус и/или автобус/и, както следва: да отговаря на техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна. Мероприятията ще се провеждат в посочените от възложителя дестинации, като в разходите следва да е включен осигурен транспорт от гр. Ямбол до хотелите, в които ще се провеждат събитията и обратно.Основни дейности на Изпълнителя Основна дейност е организиране и провеждане на обучения на служители на Областна администрация - Ямбол и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията, което включва в себе си следните основни дейности:
1.Провеждане на обучение по ключова компетенция, както следва: Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец октомври, като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 1 нощувка. 2. Специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на стратегически документи. Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец ноември, като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 1 нощувка. 3. Специализирано обучение на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти” Провеждането на обучението ще бъде изнесено – извън територията на обл. Ямбол, в град в България през месец март 2014г., като обучаемите да бъдат настанени в минимум 3-звезден хотел, 1 нощувка. Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните поддейности:
1.1.разработване на учебна програма и обучителни материали, които се предоставят за одобрение от възложителя не по-късно от 10 дни преди събитието, отпечатването им в тираж достатъчно броя за предоставянето им на обучаваните служители, на преподавателите-обучители и резерв от 2 броя, при необходимост;
1.2.разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж;
1.3.осигуряване на необходимите преподаватели-обучители;
1.4.логистично осигуряване, вкл. транспорт, посрещане, регистриране и настаняване в минимум 3- звезден хотел на обучаемите;
1.5.осигуряване на кетъринг;
1.6.осигуряване на зала за обучаемите, вкл. осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материали за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника;
1.7.отчитане, в съответствие с изискванията на Възложителя - изготвяне на междинни и окончателен доклади за изпълнение на поръчката;
1.8.осигуряване на информираност и публичност. Спазване на изискванията за визуализация;
1.9.осигуряване на снимков материал;
1.10. изготвяне на списъци за регистрация с оригинални подписи на участниците;
1.11. Предоставяне на копия от презентациите

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
1.Показател П1 – Оценка на техническото предложение на участника 60 т. Показател П2 - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т. Методиката за оценка е част от документацията на поръчката и може да бъде изтеглена от Профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:   30.08.2013г. 17:30ч.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Всички изисквания по изпълнението на поръчката, както и финансовите и техническите изисквания, могат да бъдат намерени в Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача. Образците и техническата спецификация могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на адрес – www.yambol.government.bg

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Попълнени, без да се променят, всички образци от профила на купувача; 2.Доказателствата за изпълнение на изискванията на Възложителя. Всяка оферта трябва да бъде в плътен непрозрачен плик, на лицевата страна, на който да бъдат посочени име на лицето, което участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща, физическо лице за контакт, наименование на поръчката, по която се участва. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. В плика трябва да съдържа един оригинал.  Всички страници на оригинала трябва да са номерирани последователно.

Прогнозната стойност е без ДДС.

СРОК  НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 30.08.2013г.

 

 

 

 

Документи:

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Последна промяна (Петък, 23 Август 2013 10:52)