СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите страни,
Уточняваме, че в Публична покана ID № 9019113 от 22.08.2013г. с предмет „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на договор за БФП №ЦА12-22-16/05.07.2013г. по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08 на ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  в Раздел ІІІ Прогнозна стойност, е допусната техническа грешка при изписване на валутата, която не следва да се взема под внимание от участниците, валутата е BGN.